przewiń do góry

Dokonując zakupu projektu gotowego (katalogowego), musisz mieć świadomość tego, że projekt należy dostosować do warunków miejscowych z pomocą architekta adaptującego. Adaptacja projektu gotowego wiąże się wprawdzie z dodatkowymi kosztami, lecz mimo to zakup projektu gotowego plus adaptacja jest rozwiązaniem tańszym niż wykonanie projektu indywidualnego.

Adaptacja projektu jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacja projektu polega na:

 • wrysowaniu projektu domu i przyłączy instalacyjnych na mapie w skali 1:500 (1:1000),
 • wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania oraz bilansu powierzchni terenu,
 • uzupełnieniu projektu o dodatkowe dokumenty oraz pozwolenia wymagane przez urząd i przepisy.

Do obowiązków projektanta adaptującego należy:

 • dostosowanie projektu do warunków miejscowych: decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i decyzji środowiskowych,
 • wykonanie opisu BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia) sporządzenie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień a także sprawdzenie rozwiązań projektowych,
 • objaśnienie wątpliwości, które dotyczą projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • dostosowanie dokumentacji projektu gotowego do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu,
 • dokonanie zmian w projekcie przez naniesienie ich techniką graficzną w czerwonym kolorze na oryginale projektu,
 • uzupełnienie tabelki na wszystkich rysunkach i stronie tytułowej projektu, podając nazwę i adres obiektu, imię i nazwisko autora projektu budowlanego (adaptującego projekt), numer oraz specjalność jego uprawnień budowlanych wraz z datą i podpisem,
 • załączenie kserokopii z nadania uprawnień projektowych,
 • załączenie kserokopii z aktualnego wpisu na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów,
 • załączenie oświadczenia o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Koszty adaptacji projektu uzależnione są od ilości i zakresu zmian wprowadzanych do projektu. Ceny adaptacji nie są stałe. Zależą od regionu kraju oraz cennika obowiązującego w danej pracowni architektonicznej.