przewiń do góry

Od 19 września 2020 r. obowiązują zmienione przepisy Prawa budowlanego. Nowe przepisy określają między innymi nowy skład projektu budowlanego który został podzielony na trzy części:

projekt zagospodarowania działki
projekt
zagospodarowania
działki lub terenu
projekt architektoniczno-budowlany
projekt
architektoniczno-budowlany
projekt techniczny
projekt
techniczny

Dotąd Inwestor chcąc uzyskać pozwolenie na budowę składał 4 egzemplarze projektu budowlanego. Składał się on z części architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu, który wykonywał architekt miejscowy. Obecnie do Urzędu składamy 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu. Projekt techniczny przekładamy organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Co zawiera projekt Domy w Stylu

projekt architektoniczno-budowlany
3 egzemplarze

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt zawiera rysunki architektoniczne w skali 1:50 lub 1:100:

 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze lub piętro),
 • rzut dachu,
 • przekroje,
 • opisy przegród,
 • elewacje budynku,
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,
 • detale rozwiązań architektonicznych.

Projekt zawiera również opis techniczny, który wskazuje:

 • zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego (zestawienie powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji),
 • informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia
projekt techniczny
3 egzemplarze

Projekt Techniczny

Projekt techniczny powinien zawierać projektowane rozwiązania konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz charakterystykę energetyczną. W zależności od potrzeb może on również zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Projekt techniczny zawiera:

 • Opis techniczny i konstrukcyjny,
 • Część architektoniczną (rzuty, przekroje, elewacje, wykaz stolarki w skali 1:50 lub 1:100),
 • Część konstrukcyjną (rysunki w skali 1:25 lub 1:50) na którą składa się:
  • rzuty fundamentów,
  • rzuty konstrukcyjne poszczególnych kondygnacji,
  • wykaz drewna na więźbę dachową i jej rzut,
  • wykaz stali zbrojeniowej,
  • szczegółowe rysunki detali konstrukcyjnych wraz z rozrysowanym zbrojeniem w skali 1:10 lub 1:20.
 • Instalacje sanitarne, które zwierają:
  • opis techniczny,
  • niezbędne obliczenia,
  • schematy instalacyjne przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • schemat instalacji CO wraz z doborem grzejników,
  • schemat i rozwinięcie instalacji gazowej,
  • schemat kotłowni wraz z doborem kotła,
  • schemat podłączenia wodomierza i gazomierza.
 • Instalacje elektryczne zawierające:
  • opis techniczny i obliczenia instalacji elektrycznej i odgromowej,
  • schemat rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej,
  • schemat szafki bezpiecznikowej,
  • schemat tablicy bezpiecznikowej,
  • schemat instalacji telefonicznej.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę Inwestor zobowiązany jest zawiadomić nadzór budowlany o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Do zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych należy dołączyć, oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor powinien także przekazać projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem technicznym kierownikowi budowy, który jest zobowiązany potwierdzić wpisem do dziennika budowy otrzymanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu technicznego.

Podstawa Prawna:
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471, tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz. 1333).