koszyk
lupka

Kupując projekt w DOMY w Stylu otrzymujesz komplet dokumentacji projektowej opracowany w oparciu o obowiązujące normy prawa budowlanego. Projekt składa się z 3 egzemplarzy Projektu architektoniczno-budowlanego oraz 2 egzemplarzy Projektu technicznego.


projekt architektoniczno-budowlany
3 egzemplarze

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt zawiera rysunki architektoniczne w skali 1:50 lub 1:100:

 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze lub piętro),
 • rzut dachu,
 • przekroje,
 • opisy przegród,
 • elewacje budynku,
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,
 • detale rozwiązań architektonicznych.

Projekt zawiera również opis techniczny, który wskazuje:

 • zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego (zestawienie powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji),
 • informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia
projekt techniczny
2 egzemplarze

Projekt Techniczny

Projekt techniczny powinien zawierać projektowane rozwiązania konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz charakterystykę energetyczną. W zależności od potrzeb może on również zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Projekt techniczny zawiera:

 • Opis techniczny i konstrukcyjny,
 • Część architektoniczną (rzuty, przekroje, elewacje, wykaz stolarki w skali 1:50 lub 1:100),
 • Część konstrukcyjną (rysunki w skali 1:25 lub 1:50) na którą składa się:
  • rzuty fundamentów,
  • rzuty konstrukcyjne poszczególnych kondygnacji,
  • wykaz drewna na więźbę dachową i jej rzut,
  • wykaz stali zbrojeniowej,
  • szczegółowe rysunki detali konstrukcyjnych wraz z rozrysowanym zbrojeniem w skali 1:10 lub 1:20.
 • Instalacje sanitarne, które zwierają:
  • opis techniczny,
  • niezbędne obliczenia,
  • schematy instalacyjne przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • schemat instalacji CO wraz z doborem grzejników,
  • schemat i rozwinięcie instalacji gazowej,
  • schemat kotłowni wraz z doborem kotła,
  • schemat podłączenia wodomierza i gazomierza.
 • Instalacje elektryczne zawierające:
  • opis techniczny i obliczenia instalacji elektrycznej i odgromowej,
  • schemat rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej,
  • schemat szafki bezpiecznikowej,
  • schemat tablicy bezpiecznikowej,
  • schemat instalacji telefonicznej.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę oprócz Projektu architektoniczno-budowlanego należy sporządzić Projekt zagospodarowania terenu oraz adaptację projektu do warunków lokalnych. Projekt zagospodarowania działki i adaptację do warunków lokalnych wykonuje architekt miejscowy.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Nadzór Budowlany o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Do zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych należy dołączyć, Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor powinien także przekazać Projekt architektoniczno-budowlany wraz z Projektem technicznym Kierownikowi budowy, który jest zobowiązany potwierdzić wpisem do dziennika budowy otrzymanie zatwierdzonego Projektu architektoniczno-budowlanego oraz Projektu technicznego.

Oryginalność i zabezpieczenie projektu

Przed zakupem projektu upewnij się, czy wybrany projekt pasuje na Twoja działkę oraz czy spełnia Warunki Zabudowy lub postanowienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli nie masz pewności, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy zgodność projektu z warunkami zabudowy i pod kątem usytuowania domu na działce: projekty@domywstyly.pl, tel. 577-007-517.

Celem uniemożliwienia dekompletacji projektu, otrzymany projekt jest zabezpieczony plombą oraz hologramem, które świadczą o jego oryginalności. Zerwanie plomby lub naruszenie hologramów oznacza wykorzystanie projektu, co będzie jednoznaczne z brakiem możliwości jego zwrotu. Aby ułatwić zapoznanie się projektem, do kompletu dokumentacji dołączamy egzemplarz okazowy w formacie A4. Egzemplarz okazowy projektu umożliwi sprawdzenie projektu pod kątem warunków zabudowy oraz dopasowania projektu do działki i jest wystarczający do ewentualnej oceny przydatności projektu dla zamierzonej inwestycji.

Podstawa Prawna:
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471, tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz. 1333).