koszyk
lupka

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.domywstylu.pl, www.mtmstyl.pl, www.projektygotowe.com zwanego dalej „Serwisem".

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MTM STYL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Podleśna 14, tel: 85-740-87-59, e-mail: mtm@mtmstyl.pl, reprezentowany przez Członka Zarządu, email: rodo@mtmstyl.pl.

2. Zbieranie danych

MTM STYL może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu, w szczególności:

 • podczas zamawiania rysunków szczegółowych, zestawienia materiałów, wyceny zmian lub przygotowania oferty projektowej,
 • podczas zamówienia katalogu,
 • podczas rejestracji do newslettera,
 • podczas transakcji zakupu projektu architektonicznego,
 • podczas kontaktu (telefonicznego, mailowego, poprzez czat) z pracownikiem MTM STYL,
 • podczas rejestracji dziennika budowy w Serwisie,
 • podczas rejestracji na forum budowlanym,
 • podczas wypełniania formularza ofertowego kierowanego do Partnera MTM STYL,
 • podczas dodawania komentarzy w Serwisie,
 • podczas wypełniania zgłoszenia o błędach w Serwisie,
 • automatycznie podczas wizyty w Serwisie.

3. Zakres zbieranych danych

W zależności od formy kontaktu z MTM STYL mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do sprzedaży Państwu oferowanych przez MTM STYL towarów i usług, w tym korzystania z serwisów świadczonych przez MTM STYL, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło.

4. Cel zebrania danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są za Państwa zgodą w celu sprzedaży produktów i realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu, takich jak zakup projektu architektonicznego, zamówienie katalogu, złożenie zapytania odnośnie danego projektu czy pobranie materiałów informacyjnych do projektu.
 2. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane za Państwa zgodą w celach marketingowych, czyli promocji produktów własnych MTM STYL, a także w celu promocji produktów i usług Partnerów MTM STYL.
 3. Za Państwa zgodą dane osobowe mogą być przekazywane Partnerom MTM STYL z celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z budową domu.
 4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając wiadomość na adres rodo@mtmstyl.pl.
 5. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie przez Serwis za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając wiadomość na adres rodo@mtmstyl.pl.
 7. Przy wykorzystaniu danych osobowych MTM STYL może sugerować Państwu zainteresowanie innymi projektami oraz usługami świadczonymi za pomocą Serwisu, w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i dopasowania jego funkcjonalności do Państwa potrzeb.
 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą Serwisu.

5. Prawa Użytkownika

 1. Pozostawiając dane osobowe w Serwisie mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 2. Z wymienionych powyżej praw mogą Państwo skorzystać wysyłając informację na adres rodo@mtmstyl.pl.

6. Dostęp do danych osobowych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez MTM STYL mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu oraz podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z treścią art. 28 RODO..
 2. MTM STYL nie przekazuje podmiotom trzecim Państwa danych osobowych bez Państwa zgody. Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, Partnerom MTM STYL (patrz pkt. 4.3.). W takim przypadku każdy z Państwa, którego dane osobowe zostaną udostępnione jest o tym informowany w trakcie pozyskiwania zgody.
 3. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości). W przypadku korzystania przez MTM STYL z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO.

7. Czas przechowywania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane, np.:
  1. rejestracja Dziennika Budowy – do czasu istnienia konta;
  2. zakup projektu architektonicznego – zgodnie z indywidualną zgodą Użytkownika, wyrażona podczas składania zamówienia w Serwisie;
  3. cele marketingowe (promocja) – do czasu wycofania zgody, uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. MTM STYL jako Administrator danych osobowych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

9. Portale Społecznościowe

 1. MTM STYL przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile MTM STYL prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. MTM STYL nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym wiadomości, komentarze, zdjęcia, dane osobowe) publikowane przez Użytkowników na profilach MTM STYL. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 2. Należy pamiętać, że platformy Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest są zintegrowane z ofertami dostawców Serwisów społecznościowych, stąd możliwe jest, że otrzymają oni Pani/Pana dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez wymienione platformy, w tym informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, prosimy o kontakt z dostawcami Serwisów społecznościowych lub zapoznanie się z politykami prywatności tychże Serwisów.

10. Polityka Cookies

 1. Serwis należący do Administratora nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów MTM STYL za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
 3. Partnerzy MTM STYL, którym za Państwa zgodą zostały przekazane dane, a do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od MTM STYL Państwa danych osobowych, są zobowiązani spełnić wobec Państwa wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących Państwu uprawnień.

12. Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: mtmstyl@mtmstyl.pl lub adres korespondencyjny: MTM STYL Sp. z o.o., ul. Podleśna 14 (15-227 Białystok).
 2. Administrator wyznaczył Członka Zarządu MTM STYL Sp. z o.o. jako osobę, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@mtmstyl.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

13. Zmiany Polityki Prywatności

MTM STYL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jednocześnie informujemy, że zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje MTM STYL.

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji

2022.05.17