koszyk
lupka
Projekt domu Awokado 3 Projekt zgodny z WT 2021
Projekt domu Awokado 3

Warunki Techniczne 2021

Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały zaplanowane na trzy etapy. Warunki techniczne były zaostrzone już dwukrotnie, w 2014 i 2017 roku. Ostatnia zmiana warunków technicznych została zaplanowana na rok 2021. Głównym założeniem aktualizacji warunkach technicznych jest mniejsze zużycie energii przez budynek oraz mniej produkowanych przez niego zanieczyszczeń.

Nowe warunki techniczne WT 2021 obniżają dopuszczalne wartości wskaźnika przenikania ciepła U, który określa, jak dobrze budynek utrzymuje ciepło oraz zaostrzają wymogi dotyczące zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną, oznaczoną przez współczynnik Ep. Obecnie dla budynku jednorodzinnego Ep wynosi 95 kWh/m2, od 2021 r. będzie wynosiło 70 kWh/m2. Co to oznacza dla budujących i jak osiągnąć założenia WT 2021? Budując bardziej energooszczędny dom. Będzie się to wiązało przede wszystkim z koniecznością położenia grubszej warstwy izolacji lub zastosowania lepszych materiałów budowlanych. Ważne będzie również zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, służącej zarówno do ogrzewania domu, jak również do bieżącego użytkowania. Konieczne może się okazać zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła poprzez wybór technologi, takich jak pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne czy wentylacja mechaniczna z rekuperacją.

Wartości WT 2021 obowiązujące od 1 stycznia 2021

Nowe przepisy obejmą wszystkie budynki, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po 31 grudnia 2020 roku.

Eurokody w projektach budowlanych

W zakresie projektowania konstrukcyjnego zostały opracowane tzw. Eurokody. Jest to zestaw Norm Europejskich (EN) przeznaczonych do projektowania konstrukcji budowlanych, które określają reguły i zasady projektowania zarówno obiektów budowlanych, jak i poszczególnych elementów oraz wyrobów budowlanych, wykonanych z betonu, stali, drewna, elementów murowych i z aluminium. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku Eurokody otrzymały status norm polskich (PN-EN), zastępującym tym samym dotychczasowe tzw. branżowe normy do projektowania konstrukcji (PN-B), które otrzymały status norm wycofanych. Okres przejściowy, dopuszczający równoległe stosowanie obu zestawu norm, pod warunkiem zaprojektowania danego obiektu budowlanego na podstawie tylko jednego zestawu, został ustanowiony do 31 grudnia 2020 roku.

Od 1 stycznia 2021 roku konstrukcje budowlane mogą być projektowane wyłącznie na podstawie Eurokodów. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie umożliwiono dokończenie inwestycji zaprojektowanych wg polskich norm branżowych.

„W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego."

W związku z powyższym wszystkie projekty Domywstylu są na bieżąco aktualizowane zgodnie z europejskimi normami (PN-EN) oraz warunkami technicznymi WT 2021. Obecnie każdy projekt Domywstylu, który trafia do Inwestora posiada część konstrukcyjną opracowaną zgodnie z obowiązującymi Eurokodami oraz spełnia założenia WT 2021.

2020-11-23