Aktualności,  Porady architektów

Eurokody w projektach budowlanych – co oznaczają i do czego służą

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się do uwzględniania dyrektyw Unii Europejskiej i dostosowania do nich prawa krajowego. Jedną z takich dyrektyw jest ta o wolnym dostępie do rynku usług. Założeniem jej jest równy dostęp do usług niezależnie od kraju pochodzenia dostawcy. Jednym z narzędzi ułatwiających realizacje tego celu było wprowadzenie jednolitego systemu norm jakościowych, materiałowych oraz projektowych na terytorium całej UE.

W zakresie projektowania konstrukcyjnego zostały opracowane tzw. Eurokody. Eurokody to zestaw Norm Europejskich (EN) przeznaczonych do projektowania konstrukcji budowlanych, które określają reguły i zasady projektowania zarówno obiektów budowlanych, jak i poszczególnych elementów oraz wyrobów budowlanych, wykonanych z betonu, stali, drewna, elementów murowych i z aluminium.1 Z dniem 1 kwietnia 2010 roku Eurokody otrzymały status norm polskich (PN-EN), zastępującym tym samym dotychczasowe tzw. branżowe normy do projektowania konstrukcji (PN-B), które otrzymały status norm wycofanych. Okres przejściowy, w którym dopuszcza się równoległe stosowanie obu zestawu norm pod warunkiem zaprojektowania danego obiektu budowlanego na podstawie tylko jednego zestawu, został ustanowiony do 31 grudnia 2020 roku.

Od 1 stycznia 2021 roku konstrukcje budowlane mogą być projektowane wyłącznie na podstawie Eurokodów.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie umożliwiono dokończenie inwestycji zaprojektowanych wg polskich norm branżowych.

„W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.”2

W związku z powyższym wszystkie projekty domów DOMYwStylu są na bieżąco aktualizowane zgodnie z europejskimi normami (PN-EN). Obecnie każdy projekt DOMYwStylu, który trafia do klienta posiada część konstrukcyjną opracowaną zgodnie z obowiązującymi Eurokodami.


1. Definicja podana przez Instytut Techniki Budowlanej 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie z sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 2285)

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »