Aktualności,  Poradnik Inwestora

Beton komórkowy SOLBET – z myślą o środowisku

Beton komórkowy SOLBET to nie tylko materiał umożliwiający łatwą i szybką budowę domów energooszczędnych, ale również neutralny dla środowiska praktycznie na każdym etapie jego „życia” – począwszy od produkcji, przez transport wyrobów, budowę, eksploatację wzniesionego z niego budynku, po utylizację materiałów odpadowych i rozbiórkowych. Realizowane konsekwentnie od lat zielone inwestycje SOLBET na rzecz energii odnawialnej i ochrony środowiska są niepodważalnym dowodem na to, że firma uczyniła odpowiedzialność ekologiczną stałym elementem prowadzenia swojej działalności, co wyróżnia ją na tle innych firm działających w Polsce.

Zdrowy, ciepły i bezpieczny materiał budowlany

Autoklawizowany beton komórkowy SOLBET wytwarzany jest z surowców naturalnych – piasku kwarcowego, wapna, cementu, gipsu i wody. Do jego produkcji stosuje się również minimalne ilości środka porotwórczego, czyli proszku lub pasty aluminiowej. Wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia, spulchniają one masę, w wyniku czego powstają w niej miliony mikroporów wypełnionych powietrzem, którym beton komórkowy zawdzięcza swoje wysokie właściwości termoizolacyjne. Dzięki stosowanym surowcom beton komórkowy jest materiałem zdrowym i bezpiecznym dla środowiska przez cały cykl życia produktu.
Sposób pozyskiwania surowców wykorzystywanych do produkcji betonu komórkowego SOLBET także wpisuje się w proekologiczną politykę firmy. Kruszywo, czyli piasek dostarczany jest z kopalni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu zakładów produkcyjnych, a tereny pokopalniane poddawane są rekultywacji. Pozostałe surowce, niezbędne do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) SOLBET, pochodzą z lokalnych źródeł. Pozwala to maksymalnie ograniczyć transport i wynikające z niego obciążenia dla środowiska.

Własne źródła energii odnawialnej

Jako lider i największy producent betonu komórkowego w Polsce firma SOLBET doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach każdego przedsiębiorcy – nie tylko za dostarczanie na rynek wysokiej jakości produktów, ale również za to, jak dana działalność wpływa na środowisko naturalne. SOLBET od lat przykłada ogromną wagę do jego ochrony, czyniąc energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych podstawą swojej działalności produkcyjnej. Nieustannie inwestuje też w nowe, proekologiczne rozwiązania, stanowiąc przykład dobrych praktyk, odpowiedzialnego podejścia oraz zrównoważonych działań z myślą o środowisku i przyszłości.
Mimo, że produkcja betonu komórkowego pochłania najmniej energii spośród wytwarzanych obecnie materiałów budowlanych, podstawą polityki środowiskowej SOLBET jest możliwie największe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych oraz działalności całej Grupy Kapitałowej. Stąd już w 2009 r. jako pierwszy producent materiałów budowlanych w Polsce firma SOLBET zainwestowała we własne turbiny wiatrowe, które zostały uruchomione przy zakładzie macierzystym w Solcu Kujawskim. Kolejne turbiny, z uwagi na skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń na budowę, były uruchamiane w latach 2010-2013, aż do uzyskania łącznej nominalnej mocy 15 MW. Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czynnych jest już 17 turbin wiatrowych. Inwestycja ta od samego początku miała na celu uczynienie produkcji betonu komórkowego SOLBET jeszcze bardziej ekologiczną. Budując 14 lat temu własne turbiny SOLBET stał się prekursorem w dziedzinie zielonej energii. Już na etapie planowania wielkości inwestycji założono, aby pokrywały one zapotrzebowanie na energię elektryczną całej Grupy Kapitałowej. Tak też się stało. W 2022 r. ilość energii wytwarzanej przez turbiny wiatrowe stanowiła 105% rocznego zapotrzebowania na prąd całej firmy. Inwestycja w energię wiatrową zapewnia jej autonomię energetyczną, ale przede wszystkim przyczynia się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń i wyraźnego ograniczenia tzw. śladu węglowego firmy oraz produkowanych przez nią materiałów. Konsekwentnie realizując własne inwestycje w energię odnawialną firma SOLBET wzbogaca również polski kapitał w OZE.

Produkcja zielonego wodoru

Odpowiedzialność za środowisko naturalne wymaga rozwiązań przyszłościowych – do takich z pewnością należy instalacja produkująca zielony wodór, zlokalizowana przy głównym zakładzie produkcyjnym SOLBET w Solcu Kujawskim. Ta nowoczesna inwestycja umożliwia firmie zagospodarowanie nadwyżek czystej energii odnawialnej wyprodukowanej przez dwie turbiny wiatrowe znajdujące się przy zakładzie i wykorzystanie ich do produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy. Na terenie zakładu funkcjonuje również stacja tankowania wodoru, która pozwala zasilać tym ekologicznym paliwem flotę wózków widłowych oraz samochodów firmowych. Wytwarzany na miejscu zielony wodór docelowo będzie wykorzystywany również przy produkcji betonu komórkowego SOLBET. Zastosowanie wodoru jako alternatywy dla energii pochodzącej z paliw kopalnych zapewni znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych, również w najbardziej energochłonnych procesach.
Turbiny wiatrowe współpracujące z elektrolizerami wytwarzającymi zielony wodór, oddalonymi od miejsca tankowania o niecałe 100 m to absolutnie unikalna inwestycja i kolejny krok milowy w stronę neutralnej dla środowiska produkcji betonu komórkowego oraz odpowiedzialnej i proekologicznej gospodarki firmy.

Produkcja bez strat

Produkcja betonu komórkowego przeprowadzana jest w możliwe przyjazny dla środowiska sposób również z uwagi na ekonomię wykorzystania półproduktów oraz minimalizację odpadów. Z 1 m3 surowców można uzyskać do 5 m3 betonu komórkowego. Tak duża wydajność pozwala ograniczyć nie tylko zużycie zasobów i koszty produkcji, ale również jej wpływ na środowisko naturalne. Beton komórkowy SOLBET wytwarzany jest także praktycznie bezodpadowo. Formowanie materiałów z ABK odbywa się w stanie nieutwardzonym, dzięki czemu powstałe w wyniku przycinania odpady mogą trafiać powtórnie do mieszanki surowców i być wykorzystane w dalszej produkcji. Ponownie wykorzystywana jest również woda pozostała po utwardzaniu betonu komórkowego parą wodną – wraz ze świeżą wodą dodawana jest do kolejnej mieszanki surowców. Znajdująca się na terenie zakładu oczyszczalnia pozwala wielokrotnie wykorzystywać wodę przemysłową i tym samym maksymalnie redukować ilość powstających ścieków.

Redukcja śladu węglowego

Największy udział w śladzie węglowym w przypadku produkcji betonu komórkowego ma emisja CO2 związana z produkcją cementu i wapna. Duże znaczenie ma również mix energetyczny dostawcy prądu, od którego kupowana jest energia. Firma SOLBET jako jedna z nielicznych posiada deklarację środowiskową EPD (dla całej Grupy Kapitałowej SOLBET), która w przejrzysty sposób informuje o wpływie produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Pomimo niekorzystnego mixu energetycznego kraju oraz wysokiej emisji CO2 pochodzącej z produkcji cementu i wapna, Grupa Kapitałowa SOLBET wyróżnia się jedną z najniższych wartości emisji CO2 na 1 m3 wyrobów z ABK dla całego cyklu ich życia, która wynosi mniej niż 101 kg CO2 na 1 m3. Wynik ten jest efektem prowadzonej od lat zielonej polityki firmy – wykorzystywania własnej energii wiatrowej, produkcji zielonego wodoru, a także ciągłej optymalizacji procesu produkcyjnego oraz nieustających prac badawczych, mających na celu optymalizację receptur technologicznych prowadzących do redukcji emisji CO2 na etapie produkcji.

Zoptymalizowany transport

Niewielka masa bloczków z betonu komórkowego eliminuje ograniczenia transportowe wynikające z objętości materiału i sprawia, że jednym środkiem transportu można przewieźć większą objętościowo ilość wyrobów w porównaniu do innych materiałów ściennych. Pozwala to zoptymalizować koszty transportu i pozostaje nie bez znaczenia dla środowiska naturalnego oraz jakości powietrza, które w znacznej mierze zanieczyszczane jest na skutek transportu drogowego.
Z myślą o ograniczeniu emisji związanej z transportem, firma SOLBET brała również aktywny udział w tworzeniu mapy drogowej dla ABK w ramach europejskiego stowarzyszenia producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (EAACA) „Net-Zero Roadmap fo Autoclaved Aerated Concrete”.

Materiał ekologiczny na budowie

Kolejnym aspektem mającym korzystny wpływ na środowisko naturalne jest łatwe budowanie z betonu komórkowego. Jest on materiałem lekkim, łatwym w obróbce i szybkim w budowie – nie wymaga dużych nakładów czasu i pracy, ani specjalistycznych elektronarzędzi (bezproblemowe i precyzyjne cięcie materiału umożliwia piła ręczna), co minimalizuje zużycie prądu podczas budowy.
Bloczki z betonu komórkowego są również jednorodne i pełne (w przeciwieństwie do pustaków pozbawione są drążeń), więc charakteryzują się w każdym kierunku takimi samymi właściwościami. Pozwala to maksymalnie wykorzystywać docięte elementy na budowie (ponieważ zawsze znajdzie się dla nich miejsce do wbudowania), a tym samym zredukować ilość odpadów. Ewentualne, niewykorzystane odpady mogą być z powrotem dostarczone do zakładu produkcyjnego i po zmieleniu ponownie użyte do produkcji betonu komórkowego. Dzięki temu gruz powstały z niewykorzystanych pozostałości bloczków nie stanowi odpadu obciążającego środowisko.

Ponownie wykorzystywane są również opakowania (termokurczliwa folia polietylenowa) i palety stosowane przy transporcie materiałów, co znacznie redukuje ilość odpadów na budowie.

Precyzyjne, wyprofilowane na pióra i wpusty bloczki z betonu komórkowego SOLBET przeznaczone są do murowania na cienkie spoiny. Takie rozwiązanie nie tylko przyspiesza prace murarskie, ale także znacznie ogranicza zużycie wody w porównaniu z murowaniem na tradycyjne spoiny. Do wymurowania średniej wielkości budynku jednorodzinnego z bloczków z ABK o grubości 24 cm potrzeba około 450 kg suchej zaprawy cienkowarstwowej oraz około 200 l wody (niezbędnej do przygotowania zaprawy tradycyjnej do murowania pierwszej warstwy bloczków i kolejnych warstw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin). Budowa ścian tego samego budynku z wykorzystaniem tradycyjnej zaprawy pochłania 2620 kg suchego produktu i wiąże się z dwukrotnie większym zużyciem wody niezbędnej do rozrobienia zaprawy murarskiej.

Energooszczędna eksploatacja budynków z betonu komórkowego

Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wznoszenia budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Energooszczędność w trakcie użytkowania budynku z betonu komórkowego wynika z właściwości tego materiału. Wysoką izolacyjność cieplną autoklawizowany beton komórkowy zawdzięcza swojej porowatej i jednorodnej strukturze. Jego szkielet materiałowy otoczony jest mikroporami powietrza, będącymi doskonałym izolatorem ciepła. Porowata struktura betonu komórkowego zapewnia również optymalny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Nawet przy dużych wahaniach temperatury na zewnątrz wysoka bezwładność cieplna betonu komórkowego umożliwia utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz pomieszczenia. Realizacja ciepłych budynków z betonu komórkowego pozwala zminimalizować ich zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, a tym samym zredukować związane z tym koszty oraz ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

Minimalizacja odpadów

Beton komórkowy jako mineralny materiał budowlany posiada niemalże nieograniczoną trwałość. Gdy zachodzi jednak potrzeba rozbiórki wzniesionych z niego budynków, nadaje się on w całości do ponownego wykorzystania. Podobnie jak pozostałości z produkcji albo budowy, materiały z rozebranych budynków mogą być ponownie wykorzystane m.in. w procesie produkcyjnym – zostają mechanicznie rozdrobnione i dodane do masy zarobowej stosowanej podczas produkcji betonu komórkowego. Odpady z betonu komórkowego przerabia się również na granulat używany jako zasypka termoizolacyjna lub substrat wykorzystywany podczas wykonywania tzw. zielonych dachów. Pozostałości materiałowe przerabiane są także na produkty wykorzystywane przy ochronie środowiska i zapobieganiu jego zanieczyszczenia, takie jak środki do wiązania olejów. Takie wielokrotne włączanie betonu komórkowego w obieg materiałowy pozwala zminimalizować ilość odpadów i wpisuje się w zasadę działania gospodarki cyrkularnej.

Wszystkie te działania prowadzone na wielu poziomach i szeroką skalę powodują, że budynki murowane z betonu komórkowego SOLBET spełniają założenia zrównoważonego, ekologicznego i nowoczesnego budownictwa, a także podwyższają wartość produktów oraz firmy SOLBET.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naturalne stanowią element kultury firmowej SOLBET praktycznie od początku istnienia marki. Dzięki funkcjonującym od lat proekologicznym inicjatywom beton komórkowy SOLBET produkowany jest z pełnym poszanowaniem zasobów naturalnych.
Korzystny w wielu kontekstach wpływ betonu komórkowego na środowisko w całym cyklu „życia” tego materiału – od pozyskania surowców, przez produkcję, użytkowanie budynków, po recykling – a także proekologiczne inwestycje umożliwiające wykorzystanie zielonej energii w procesach produkcyjnych, pozwalają z całą pewnością zaliczyć beton komórkowy SOLBET do materiałów określanych mianem ekologicznych.

 

Artykuł powstał w oparciu o materiały i produkty firmy SOLBET. Więcej informacji o betonie komórkowym oferowanym przez tę firmę znajdziesz na stronie www.solbet.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »